BESLISSING Afdeelina A Aanmerkingen en No. op de 2e. ange- rdexe r beant- chen van ern enten,, sel wordtj erhand, chtzco- ergelij;;e :eli jksch at het J anuari centen de 'machine e van de .plicaten miduel ia iviool- n ƒ.05,= genwel- g is. 2p,= ge ul 1 en ge boden 1 heeft belang 2 jaren nninkli jk het be sluit va" 11 bb/yyo aan 1 w; rt 1935, ging dier bedri jf ling der eslxssxn xnxreic- 12 April ot hef- tefonds- B -sloten wordt aan den xtaaa voor den aanicoop van ae schrijfmachine als xs aangeboden bU,= creuxex te vragen. Besloten wordt den Raau voor te stellen van het batig saldo der gemeente rekening 1933 Gen beuia^ van /•20.731,= te reserveeren en de opcenten op de hoofd som der gemeenxeiunusuexaauxng oe vexhoögen tot 75.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 602