Volg- num- Atzender of voorsteller mer Daturn Korte inhoud 1179 Verificateur v.h. vexificatie-bureaü.. vergaae- d-at het De heer Janssen, verificateur, komt pp verzoe. van.het College in de ring. De Voorzitter deelt ned (College in een bespreking over den sta» [van zaken net betrekking tot het gron. - bedrijf- in verband met "net koninklijk sluit van den 11 Gct.1935, nc-35 het ge- ivensoht heeft gevonden advies in te w: r: pen bij het verificatiebureau. Alvorfens pit advies te vragen is aan den heer Janssen verzocht de...-aangelegenheid in kv/estte komen bespreken. De Voorzit ter zegt dat volgens de uitspraak van Ie Kroon het gemeentelijk grondbedrijf rsiet meer bestaat. liet gevolg daarvan K sdat de begroeting van het grondbe drijf naar. de gemeentebegreoting «al! roeten worden overgebracht. Het gevolg is echter at de algemeene dienst alsda belast wordt met de rente en aflossing van de 1'een'ingschuld' van het grondbe drijf. Voor het jaar 1935 geeft deze maatregel een nadeelig' verschil van pl 7.8.717,36 terwijl voor 19p6 dit b net /.4.0C0,= kan worden verminderd, aangezien in die begrooting is gerekend op het uitnemen van grond uit het grom bedrijf die beho-cren. tot het natuurre- ervaat. De Voorzitter zegt dat echter gevreesd wordt dat nog meer finantieele consequenties zullen' 'moeten worden akn baard aangezien de rekeningen ever drat 193 niet zijn vastgesteld. Cpre jen 1934 no fier voelt in het algemeen veer algehe le opheffing van het grondbedrijf en stelt voor de grond exploitatie enz. jsen afzonderlijke administratie onder" [te brengen. De he.-r Janssen bepleit b - houd van een' grondbedrijf, doch dan in jeen z 'er bescheiden vorm en waarbij re kening wordt gehouden met gronden in&ei daad bestemd voor bcuwexplcitatieg-ren pen voor den algemeenen dienst besterg en tenslotte gronden in erfpacht uitg geven, -en grondbedrijf he ft voer de gemeente een vooi leel, n.1. dat de af lossingen der leeningen niet gedekt be hoeven te werden uit de gewone middele der gemeente. Jat aangaat de consequen ?ld ties wegens het nog niet vastgest jiebben van de rekeningen 1933 en 193'1, 2egt ('e heer Janssen, dat hij vermoedt 3 at de Gedeputeerde Ctaten de oudé ver ordening nog zullen blijven toepassen. Spreker man het College slechts advise ren dc gemeentebegrooting 1935 te w L.j en door de cijfers van de begrooting rondbedrijf over 1935 daarin te verw ken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 605