Volg num mer Afzender of voorsteller 1180 1181 Datum Korte i n h o u Ie Voorzitter. irecteur van Ge meentewerken. jstelt veer den Raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der gerneentebegrooting voor het dienstjaar 19^5, no.2l/4j>7. j zendt advies tot betaling van den eer- i sten termijn der aanneningssom groot A622,J5 (45 io van /.158p,= - /.200, j 1 voor het herstraten en verbreeden van de bestaande bestrating van een gedeel-J te van de Jen Blieklaan en de geheele Schoolstraat aan Vf.A.Jeijs te Soest. Jonform ct bet; -root f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 607