r BESLISSING Afdeeling en N Aanmerking? ingevolge de goedkeuring van G.S.dd. 5 Rebr.'25, 2e no.295/175 worden de vergunningen verleend onder nos. 2/206,1/10291/1016,1/1028 en 1/1020. afd d Besloten wordt adressant mede te deelen conform het advies van de IVe afdeeling, behelzende dat de huur door den Raad is vastgesteld op 299,25 per jaar. //d9 Voorts dat het bedrag is gebaseerd op het oude sala- C ris, dat ook wordt uitgekeerd. Bij wijziging van het salaris wordt ook de huur gewijzigd. Besloten wordt aan Ged.Staten te berichten conform den lA ai inhoud van het advies van den technisch-ambtenaar bij y bouw- en woningtoezicht, dd. 26 Jan.1925tno.28lO/4 iïlC. Op grond dat de gemeente noch voor rijkssteun in de kosten der gemeentehuishouding noch voor een extra bijdrage uit het werkloosheidssubsidiefonds over 1925 in aanmerking komt, wordt besloten geen aanvrage in te zenden. Besloten wordt ingaande 1 Rebruari 1925 de tijdelijke aanstelling dd. 19 October 1924 van den opzichter-tee- //y*, kenaar C.G.J.van Heijst te bezoldigen overeenkomstig dé jr jr salarisnorm, vastgesteld voor de gelijke betrekking in vasten dienst, t.w. 2200,= per jaar. Het over de maand Januari j.1. te weinig betaalde zal alsnog worden uitbetaald. Besloten wordt voorloopig ten behoeve der U.L.0. I school 112,15 beschikbaar te stellen, jumtrent de overschrijding van het toegezegde bedrag aan de R.£.Jongensschool zal nog overleg gepleegd worden met den Inspecteur L.0. Van het schrijven van Mr.Rosenboom is door het collegè G/ kennisgenomen. 'j v O.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 60