Volg num mer Korte inhoud 1 192 1195 1194 1155 1196 1197 1198 •Heere, .Prins Hendriklaan 17, Soest Inspeete r van Politle B. en W. van Amers foort. I lir.var. Gemeente werken nationaal Verbond van Gemeente-amb tenaren Utrecht. Rijksinspecteur s rkv es cha f f in g ge- Vereeniging van ambtenaren ;er meentefinanciën en gemeentedien sten deelt mede niet bereid te zijn een be drag van ƒ.4 te betalen voer verplaat sing van een boom langs de Prins Ilen- driklaan veer den Ingang van rijn per- op den weg der gemeente ligt om hinder lijke voorwerpen, die gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid, te) doen verwijderen. van de Directie van het Staatsboschbe- heer inzake verplaatsing van het kam peerterrein vragen of bezwaar bestaat, dat G*rrit Ide Jong, wonende te Soesterberg, Amers- fcertsohestraatweg 66, die sedert 1 Sep tember 1955 e openb.U.1.0. aan het Schoollaantje vezoekt, deze blijft be zoeken. deelt mede, dat deer ïï.van der Velden voo] nader te noemen opdrachtgevers in koop wordt gevraagd een stuk grond ge- I legen in aansluiting met de terreinen ten noorden van de v.Lijndenlann, groot plm.5885 U2f deel uitmakende van D.nc. j 2C22 en op de bijgaande trekening in jblauw aangegeven. De Commissie Uitbrei dingsplan en Grondbedrijf adviseert den koopprijs te bepalen op ƒ.0,50 per 1.12. zendt aan den Raad ter kennisneming eer beknopte uit -enzetting betreffende de toetsing van het gemeentelijk salaris peil mededeeling, dat het werkloozenstrijd- oomité geen erkende organisatie is. verzoekt financieelen ctein uit de ge meente-.as Beslot verder plaats houden Beslot dragen :ze aan, ken en nen B -slot' staan mits hl i Beslote te beps oen as Van de Ideze me [Van de r Beslot er i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 617