l Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Centraal verificj ti ibureau. Geneente-Secreta- ris ie administratie Ier belastingen. üfd.financier J.v.d.Brink. 1e Wet eringpad no Pederlandsch - erk liede- verbond "Patrimonium" afd Soest e /Porzitt0" zev,dt proces-verbaal van gehouden opne ming van kas en boeken van den gemeentel jont vanger eelt med léden van llov.19^5 ron de iat voor de 'noemu bev verïaezmg van Kamer van kqophandel op 27 stembureau moet worden be en doet daartoe de volgende aan-:. ling I doorzit ter Gerritse. Leden: .ne la_ tvve; J V boenders, Kort r.,o 7f van den Parklaan 7; J ■C; en li.<j.~G2\ BerghKanpweg' 74 Plaatsvervang-end voorzitter: J.G.ii.Ba tenburg. Plaatsvervangend e leden: P.C. Groot, 7;J .Lrijber en •Prinsen biedt 1e suppletoir kohier straatbelas ting Vj)5 aan. legt over een nota van JC.Koelink al hier ad 6w, wegens reparatie der dakgoten van de politiewoning aan de Beukenlaan en verzoekt te mogen verne men cf deze kosten ir; verband met net schrijver van B.en d. 22 Augustus 1954 voor rekening der gemeente kunnei worden genomen. vraagt het aan het perceel Ii.nc.1691 gaande 1 Nov.19^5 wederom onder dezel:'- mogen huren. eteringpud geleger. groet pin.920 1.12 ir- voorwaarden te verzoekt toestemming van burgeme-'ster en wethouders om en perceel grond te mogen verkoopen aan i. .V. "P.U.L.f groot 6 bij Meter gelegen achter de woningen der Woningstichting: "Patrimo nium" aar. den l.ieuweweg nos.71 en 7), kadastraal bekend sectie G.no.5G79- stelt vc.or den Raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit be treffende het in 19^6 in het openbaar of onderhands verkoopen van afbraak, e. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 619