Volg- num- Afzender of voorstelier mer Korte inhoud 150 151 152 155 154 155 156 Waterschap "Soesterveen" 25 Jan.'55 deelt mede financieel niet in staat no.1291 te zijn om medewerking te verleenen tot verbetering van de Oude Veenslcot en het Oude Grachtje. Technisch naar O.W. Ambte- 51 no Jan.'55 brengt rapport uit omtrent verplaat- •5859 sing van lichtpalen langs het Kerkpad. Technisch naar O.W. Ambte- 20 Jan.'55 no1456 N.Y.Bataafsche Import Mij 1s-Gravenhage no5862 G.Wieier 28 Jan.'55 BGrothestraat 15 no.5828 Soest I adviseert ten spoedigste een aanvrage om plantgoed te richten tot de Neder- landsche sierteelt Centrale, ten be hoeve van beplanting van een gedeelte van het wandelbosch, grenzende aan de stichting "Zonnegloren". zendt ter kennisneming een afschrift van haar request aan de Tweede Kamer inzake het wetsontwerp "Geven van vrijheid om een concessie tot tolhef fing te verleenen aan een aan te wij zen Naamlcoze Vennootschap". verzoekt hem 1 jaar uitstel te willen verleenen van den termijn binnen wel ken moet worden voldaan aan de dd.15 Januari 1955 tot hem gerichte aan schrijving. Hoofdinspecteur van den Arbeid. Utrecht 29 Jan.'55 no7/15 5 11. v. d.Broek Beckeringhstr »- 54 Soest bericht, dat het hem toegezonden ont werp der aan G.Wieier,B.Grothestraat 15 te verleenen vergunning tot de op richting van een sigarendrogerij GEEN WIJZIGING BEHOEFT om de naleving van de eischen, gesteld krachtens de Vei ligheidswet niet onmogelijk te maken. 10 Jjec.'54; verzoekt vergunning tot de oprichting no.7/159 van een ondergrondsche benzine-en pe- troleumbewaarplaatsmet bovengrond- sche aftapinrichtingen, in en op het perceel, kadastraal bekend gemeente Soest,in sectie C.19 gelegen aan de Kerkstraat Omtrent dit verzoek wordt advies uit gebracht door den commandant der vrij willige brandweer,te Soest en den technisch-ambtenaarbelast met de lei ding van bouw-en woningtoezicht. Van de Beslot» ambten» 51 Jan doch e: Beslot» ambten» dd. 1 aan te Het co', schri j' Beslot verlee 'j De gev overge gevoeg De gev overge gevoeg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 61