.JW, vTU. te i BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen n opne- •emeentel ng van 1 op 27 den be de aan-1, J v Kort -? n den ABa— 1.0. tbelas- rik al- der n de yerne- j t het ustus hunner. M2 ir:- dezel- - •ster nd te ter de trimo- n 75, 79- ling t he rbaar me enje Var liet proces-verbaal wordt kennis gen cm er.en beslc— ten aan den Raad hiervan mededeeling te doen. 1/ Ücnform de aanbeveling, opgemaakt door den Secretaris worden de leden en plaatsvervangende leden van net stem bureau benoemd. .Besloten wordt nevenvermeld kohier den Raaa ter vast stelling aan te bieden. Besloten wordt de kosten ad ƒ.5,60 voor rekening van de gemeenten te nemen. Conform het verzoek van adressant wordt besloten, den i2 J[( grond Wederom onder dezelfde voorwaarden te verhuren. A. Besloten wordt gcedguns van adressant onder voorwa besteed tot aflossing van het rijksvoorschot ïtig te beschikken op het verzcdk a/f mvsaruodat de koopsom wordt jr" Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloter. V tM V 15(11, O 1 r, ff

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 620