Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n h o u 1206 Dir.van Gereente- werken bericht in inzending van een verband net -de opdracht tot kei 0 rt van de gronden in het complex 't Hart, dat de opper vlakter. van de verschillende perceelen dcor opmeting en uitzetting ter plaatse! moeten worden bepaald. Deze oppervlak! - bepaling zal nog eenigen tijd vorderen.' 1 207 Oir.van Gemeente werker 1208 Oir.van Gemeente werken 1209 1 210 i .V.Amsterdamsche My.van Ongevaller verzekering te Amsterd am nir.van Gemeente werken de inbeslagneming dcor) een strook grondgroctl gelegen aan den Koekoek!» jbericht omtrent de gemeente van ongeveer 16 1,12, deel uitmakende van het aan de ïïoningbouwvereeniging "Goed Wonen" in erfpacht gegeven terrein kadastraal bekend als sectie 55091 overgebleven zendt antwoord op schrijven van burge rmeest r en wethouders G&. 2) wetober j.1., 4e afd.no.^578 betreffende over- van op het dienstjaar 1934 restanten van voor -e ont ginning van woeste gronden (crediet ƒ.21.p00,=) en het dunnen der tot het grondbedrijf behoerende bosschen (cre diet ƒ.18.618,59) verleen...e credieten, welke op den dienst 1955 zijn verwerk! vraagt een offerte te mogen maken voor een verzekering tegen ziekte van werk lieden in dienst der gemeente. verwijst naar zijn schrijven van 10 Gc- tober 1955 inzake uniformpetten geneer^ tevverklieden en verzoekt" nogmaals hem schriftelijk opdracht te verstrekken een van de door hem in zijn schrijven i van 10 October 1935 voorgestelde nuat- jregelen inzake deze aangelegenheid te I treffen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 621