WaJ-t. Van net bericht wordt Kennis genomen. Aan den direct eur \a Jtf van Gemeentewerken ware te verzoeken spoed te betrachten de afwerking van de ieekening. 2>3£jo. net irderen.) Besloten wordt het Bestuur der Woningbouwverseniging ob pi de hoogte te stellen van de nieuwe situatie en daarbij; jraede te eieelen, dat Overeenkomstig ae eripachtovereen- j Hit :omst de gemeente gereontigd is gronden in erfpacnt (uitgegeven gedeeltelijk tot wegvexbxeeding aan te wen- 'den zonder eena-j^c »ci^u^üxüc i vuuxus woxuen ïiiecte— [gedeeld dat de nieuwe erfafscheiding zal worden ge- plaatst. Ben wijziging van de erfpachtsovereenkomst zal dienen te worden voorbereid, terwijl aan den Directeur van Gemeentewerken de noodige opdrachten ware te verst^rek- i oen Van de verantwoording der creüiet-cverschrijdingen fa cc^J wordt door de vergadering kennisgenomenDe verantwoording/ Aan de vergadering niet bevredigen* Besloten wordt oi j ift'je den Directeur van Gemeentewerken de ontstemming uit te I<f spreken over de ergerlijke crediet-cverschrijdingen net jopdracht de betrokken ambtenaren op hunne nalatigheden; ,te wijzen en nogmaals te waarschuwen voor herhaling. !De aanvulling der onderscheidene credieten bij den Raad aanhangig te maken. gerao e (kker ven rnaat- Besloten wordt bij versenillende ve] jpijen offerte te vragen van premies voor een verzei |.|tegen ziekte van werklieden in dienst der gemeente. >X2ekeringsmaatschap+ fa cdf voor een verzekering rit op grond van art. 106 van liet t liet besluit genomen, dat de ge- erplicht worden de uniformpetten te etten zullen geli, :ijn echter [voor het ooilege wo erklieden-reglenen Ineen te-werklieden v ragen. De unifornp het dien verstande dat alleen voor de lcongroep IV de jioor den Direct iur van Gem -entewerken geadviseerde di pinctieven op de petten zullen worden aangebracht. Te bijner tijd zal het r-i"en met het hierbo /yin, 3 <Ssa iiü-lieden-reglement en de instruc- >ven genomen be: .orden gebracht. Dit besluit mede oirecteur van Gemeentewerken. luit in overeenstemming te dealen aan Jen J .VC .711; r\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 622