Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1211 1212 1215 121 1215 Dix. van Gemeente-- werken Vereeniging '/ets- risico. 1s-Gxa- venhage krkH P Ro s enbcc Amsterdam. De Vc orzitte'r deelt mede dat J G.V/i jnands Birkstra: 51 a, te Soest-, ontheffing behoeft van het bepaalde in art.6 van de Bouwvero; dening zulks ten behoeve van den bouw van een enkel woonhuis op perceel sec tie II.5598 gelegen aan de Schrikslaan. vraagt tegen de aandacht voor het risico van wettelij., s 'ra li k alsmede tegen de rr: cos verbonden .aan het gebruik van motorvoertuigen. d è'lt mede, dat de hr r ïhijssen hem name'hs het Bestuur van de nieuw opge richte Soesterbexgsche harmonie heeft verzocht alsnog ?n schoollokaal der 'openbare school ter beschikking te stellen voer het ho-uden van repetitief doet enkele mededeelingen betreffende nroces inzake ad. w'al eten adviseert riet In cassatie te gaan van het ar rest van het Gerechtshof. stelt voor het dd 22 uctcber besluit 1955' in: van het Co1"i"dp ;are de rioïee- he t s chri j v en aan G e m ent ev/ erken 0 G den 25 ring veer de woningen "Goed Wonen" .in te trekken en Directeur van tober 1955, 1e af< .ho.4155 toru^ te men, aangezien overschrijding van 's e1j| op de begrooting ld 55 op volgno.408 om toegewezen cradiet niet mogelijk i reden van daaraan verbonden bezwaren» 1 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 623