BESLISSING AfdeJing Aanmerkingen en No. Besloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen onder de navolgende voorwaarde: dat in het aanleg van jgenfonds wordt gestort -en bedrag voor ien lengte van k2 V de Schrikslaan berekend naar het perceel van 16 Liet er x -15,50 of 24ü,= en voor onderhoud 16 Lieter x ƒ.2,62^ of 42,= totaal ƒ.290, Ter motiveering van dit besluit wordt hierbij aangetel- kend, dat wordt uitgegaan van het standpunt, dat de de volle bouwer in het wegenfonds moet oetalen over breedte van het perceel voor weg. net perceel is breed )2 reeds in het wegenfonds 16 heter moet worden zoover Heter rrenz enae rnn over 16 Heter den is gestort zoouat alsno. over Beri chten ./ettelijke 19^8. dat de gemeente reeds tegen het risico vai aansprakelijkheid is verzekerd tot Januari j «A V 1» La toelichting .van de gronden waarop geen lokaal ter j beschikking is g steld, n.1. dat net streven is om de schoollokal n in iiet vervolg niet meer veer andere daiji chderwijsdoeleinden beschikbaar te stellen en mede om reden de zaalexploitanten in de gelegenheid te stelleili hun zalen te verhuren, besluit de vergadering het ge nomen besluit te handhaven, wit besluit aan den heer Thijssen mede te deelen als antwoord op ijn mondeling aan den Burgemeester gericht verzoek. De brief mede terug te zenden. net gerechts- Besloten wordt niet van het arrest van hof in cassatie te gaan en tot betaling van de toege-< wezen vordering ad 425,= verhoogd met 5 rente van af 1 oeptemben 1934 vermeerderd met ƒ.100,= wegens deel dei proceskosten aan de Wed.Walet uit te betalen I/ V recht naakt vaststaat, dat de tegenpartij ook niet van haar om van liet arrest in cassatie te gaan gebruik >onforra het voorstel van den Voorzitter wordt besloteji. il s A/ I" V oAl- v HiysT.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 624