Volg- num- i Afzender of voorsteller Daturn mer i Korte inhoud 1216 iRijksinspecteur Werkverschaffing te Veenendaal 1217 Voorzitter 1218 V oorzitter 1220 1219 Aa.J.CJ.Knegt en 2onen, A'dam Sommissie ie rkver- ichaffing 1221 ->ir .v .gem.werken deelt mededat een hij de V.Vge plaatste arbeider over zijn wachtweek geen brandstoffentoeslag raag ontvangen. stelt voor den Raad ter vaststelling aan' te bieden het ontwerp eener "Verorde ning, regelende de genees- en verlos kundige armenverzorging alsmede van geneeskundigen dienst in de gemeente Soest. stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden het ontwerp eener "Verorde ning, regelende het geneeskundig toe zicht op de scholen in de gemeente Soest" xoet nadere mededeelingen inzake de all- risks-verzekering der politie-auto en der auto van het gasbedrijf. J bericht inzake een 3~6al aan den Raad gerichte adressen betreffende werkver schaffing en steunverleening. deelt mede dat spoedig rapport zal wor den uitgebracht omtrent een door het waterschap l.'iddelwijk gezonden klacht betreffende verontreiniging van de sloot achter de Centrale Slachtplaats. Van de overee Je ont den aa Se jaa ui euw dat in teerd worden Beslot te zen aeelin, nen wo: der ve: Conf on Beslott per som op 5~j£ tegen 't sieslote overeer Omtrent uit de tussche bereker kosten ging te mogen 0 Van de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 627