BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen [I Van de mededeeling wordt kennisgenomen en besloten dien- Y. AA overeenkomstig aan het voorschrift uitvoering te geven. illing aan' :rorde- 'erlos- i van Leente Hing aan rorde- g toe- nte e de all- uto en n Raad erkver- 3a 1 wor- het .c lacht de sloo Je ontwerpverordening aal den Raad ter vaststelling wor den aangeboden. Je jaarwedde van de vroedvrouw wordt in het ontwerp op nieuw bepaald op f.40G.--. Hierbij zij aangeteeicend dat in dit bedrag de kosten van vervoer zijn verdiscon teerd, zoodat t.z.t. geen rijwiel-of andere toelage zal .orden toegekend. Besloten wordt de ontwerpverordening ter kennisneming te zenden aan maatschappelijk Hulpbetoon met de mede- deeling dat eventueele bemerkingen bij het College kun nen worden ingezonden binnen 14 dagen na het ontvangen der verordening. Conform het voorstel wordt besloten. tv Ji> /k' kflxj. I Besloten wordt zoowel de politie-auto als de Hord-bestel personenwagen (üasbedrijfj bij de firma ioiegt en ionen l °P 5""jarig contract te verzekeren tegen all-risks en l2<f<P£ tegen betaling van de premies in de offerte vermeld. Besloten wordt aan de adresserende Honden te antwoorden overeenkomstig de desbetreffende adviezen der Commissie. Omtrent net verstrekken van een toeslag aan trekhenden uit de werkloozenkassen ten bedrage van het verschil tusschen steunbedrag en kasuitkeering worat besloten een berekening te doen samenstellen van de daaraan verbonden kosten voor de gemeente. Aan den Ainister ware machti ging te verzoeken tot het toekennen van een toeslag te j raogen overgaan. Van de mededeeling wordt kennisgenomen,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 628