Vofg- num- j Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 1222 1223 1225 1226 1227 1228 Schlömer3oes ter b.str «172Soest ,'ied.J.Verwoerd, Braamw.88Soest 1224 D.aen Boer, Blgen- domweg. 85»Soest insp.der directe belastingen te iiaarn A.van Doorn P.Buising,t.Lyn- aenlaan no.ó,te Soestauinen H.StraksSteenhaf str.45a, Soest verzoekt het door hem achter zijn per ceel Soesterhstr.172 opgerichte kippen hok te mogen laten staan. De Dir .v.gein.werken adviseert bij rap port van 12 iïovember 1935» no.19/19, af wij zend verzoekt de door haar achter perceel Braamweg 88 opgerichte schuur te mogen I laten staan. De dir.v.gem..werken adviseert bij. rap port van 12 november 1935» no.19/18 afwijzend. verzoekt te mogen vernemen of de grond gelegen tusschen zijn perceel (sectie e no.3465) en. den igendomwegraag worden mag worden bebouwd. De dir.v.gem.werken j brengt bij rapport van 11 november 1935» 1110.26/28, advies uit. doet toekomen een opgaaf van de geraamde 45 opcenten op de hoofdsom der gemeente fondsbelasting 1935/1936. vraagt de hem bij openbare verpachting toegewezen landerijen aan den Lange Brinkweg voor denzelfden huurprijs in huur te mogen hebben. verzoekt toestemming tot het maken van een afdakje aan een schuurtje, staande op zijn erf. De dir.v.gem.werken brengt te dezer zak I rapport uit bij schrijven van 12 uovem- I ber 1935» no. 19/20. verzoekt wijziging van de hem bij schrijf ven van B.en .V. d.d.20 September 1935» j no.4096 verleende vergunning tot het aanbrengen van een reclamebord van de li.V.3.aan den zijgevel van zijn huis-^ perceel en wel in dier voege dat de af-, I meting van het bord 1 bij 2 -.mag be- drage n.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 629