v ick BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen staat een en ensluot plaat- ierkpad anvrage Heder- ïn be- adeelte aan de ïhrift Kamer T'an ,olhef- ;e wij- Van de mededeeling wordt kennisgenomen. lij Besloten wordt conform het advies van den technisch- oJs ambtenaar, belast met leiding van openbare werken dd. 51 Jan. 1935no911 de lichtpalen niet te verplaatsen, doch enkele palen van witte banden te voorzien. Besloten wordt conform het advies van den technisch- ambtenaarbelast met de leiding van openbare werken, dd. 1 Eebr1 9j>5 ,no.886 het plantgoed ten spoedigste aan te vragen. Het college heeft kennisgenomen van nevenvermeld schrijven. Vjfl' V IV 3» r. willen tn wel- dd.15 ian- n ont- traat de op- j GEEN g van e Vei- malse n chting en pe- rond- p het ente n de s uit- r vrij en de lei- Besloten wordt adressant een uitstel van maanden te y- verleenen. V De gevraagde vergunning wordt verleend conform het overgelegde ontwerp-besluit hiernevens als bijlage gevoegd De gevraagde vergunning wordt verleend conform het overgelegde ontwerp-besluit hiernevens als bijlage gevoegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 62