f 285.-- 57-~ 14.25 f.2250.25 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum I Korte inhoud 1229 Bewoners Aroma laan verzoeken verbetering van de wandelpaden langs de Aroma laan. Je dirv.gem.werken "brengt hieromtrent advies uit "bij schrijven d.dJLl üov. 1935 no.1078. 1230 Bewoners Braamwegf 1231 Jir «v.gem. werken 1232 1233 Jirectie v.d. 17. V. P.IJJ2.il. Afd.Pinanciën 1234 Ged.Staten van Utrecht verzoeken aanbrenging van straatverlich ting langs het zuidelijk gedeelte van den Braamweg en verbetering der trot toirs Je dir.v.gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven d.d.11 Bov. I935, no1044 geeft nadere toelichting op dienstbrief van 21 üctober 1935» no.942. hedegedeeia wordt, dat het aangevraagde creaiet aa f.50.-- niet enkel betreft het schil deren. van schoolborden der school te Soesterberg doch ook van eenige der school in de Kerkebuurt» maakt bezwaren tegen de voorwaarden ver bonden aan de vergunning tot het leggen van een telefoonkabel door den iïachte- gaalweg en Vinkenweg. adviseert den pensioensgrondslag van T. Beuzel gemeentebode met ingang van 1 Juli 1934 tot 1 Januari 1935 vast te stellen op f.2257»-- samengesteld als volgt Jaarwedde vrij wonen 15 der w-edde vrij vuur en licht 3 der wedde vrij water 5 van'f.285 af te ronden op met ingang van 1 Januari 1935 is deze ;rond^lag al vastgesteld op f.2ö0o.-- alleen wedde f.l9G0.-- deelen mede dat geen bezwaar bestaat tegen de in de begrotingswijzigingen nos.21/394 en 21/424 geraamde uitgaven, voor werkverschaffing en steunverlee- ning bij de van .Rijkswege ingestelde j Commissie van overleg inzake de gemeen, tebegrootingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 631