1 I ft/ 1935/ n van d; eenkomst, an de van werk- g van de bij or hem e met van 27 organi- bij .390/4. te stel' stellen ve van BESLISSING Aideeling Aanmerkingen Het cohier wordt f.9326,30. vastgesteld tot een totaal bedrag van ■V besloten wordt de voorgaarde 7 der concept-overeenkomst \P te wijzigen en te bepalen dat de werkzaamheden door P.de Boer worden opgeleverd vo'dr 1 Juni 1936. Voorts wordt besloten aan de grondeigenaren die tot grondafstand c.q. ruiling vsenschen mede te werken een schrijven te richten waarin hen wordt medegedeeld, dat aan den bouwondernemer P.deBoer uitstel van oplevering van het werk is verleend tot 1 Juni 1936. Besloten wordt aan den Haad mede te deelen dat aan loo- \p nen noodig is geweest f.959»96 of rond f.960.--, zijnde 1.150.-- meer dan het crediet ad f.Blu.doch dat het crediet voor materialen ad f.100.beperkt blijft tot .f15,02 alzoo een overschot van f.64,90 of rond f70Verzocht zal worden de totaalpost overeenkom stig de aanvrage van den ^ir.v.gem.werken te verhoogen met f.80.-- cu /ltsL Besloten wordt de gespecificeerde opgaaf aan maat schappelijk Hulpbetoon terug te zenden met verzoek alsnog de overschrijdingen te willen motive=ren en voorts de reden mede te deelen waarom de aanvulling der subsidie niet eerder bij het Ooilege is aanhangig ge maakt cJu- v Kim. Besloten wordt adressanten te berichten, dat het houden der verloting>Sas in strijd met de wet wegens over schrijding van de waarde der prijzen n.l.f100.-» niet kan worden toegestaan. Het hangen van doeken over gemeentewegen wordt toege staan mits hieromtrent in overleg wordt getreden met den .directeur van Oemeentewerken. Voorts te berichten dat vanwege het Ooilege geen bemid deling zal worden verleend voor het door inwoners doen uitsteken der nationale vlag. de overige verzoeken dienen behandeld te .orden dükor ie Politie. Besloten wordt de kosten van herstellen van afgeleerde wegen voor verhaal van derden vast te stellen op f.1.-- per M2.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 634