Korte inhoud mer 1242 1243 1244 lij ksinspectie Veenendaal 1245 CUijtendaal,secr. v/h -1K .Armbestuur te Soest led.Staten van Utrecht J.J.Aufderheijde ügendomwe t 3 deelt mede dat het K.K.Armbestuur bereid ;is in de kosten van verpleging van G.Th. fiazendonk in een sanatorium, een bijdrage te verleenen van f.25*--» deelen onder terugzending van het schrij ven van burgemeester en wethouders d.d. ,12 november 1935» 4e afd.no.3116 inzake heffing van personeele belasting van Ltcof f iehuizen enz .mede, dat het besluit pmtrent deze aangelegenheid zooals het jdoor den raad is genomen bestemd is om ;voor 1936 van toepassinQ te zijn en niet voor 1935* levens deelen zij mede dat waar voor 1936/37 zeker 75 opcenten op de hoofdsom der fondsbelasting zullen jworden geheven, wijziging van het raads besluit noodzakelijk Is. inzake controle gezinsinkomsten van bij ie werkverschaffing geplaatste werkloo- zen. verzoekt betaling onderhoudskosten blina^ 'zoon in Blindeninrichting te Bussum.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 643