V'M- Y rW r bereid an G.Th. bijdrage t schrij- rs d.d. inzake van esluit ls het is om en niet e dat ten op uilen t raads- van bij erkloo- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Je bijdrage wordt aanvaard. V. en bli sum. besloten wordt den Raad opnieuw voor te stellen te oe- sluiten voor 1936 de huurwaarde der koffiehuizen, res taurants of andere inrichtingen tot het gebruiken van m r spijzen en dranken tegen betaling voor twee derde te //CV. 'belasten. besloten wordt over te gaan tot invoering van gezins- inkomstenbriefjes voor bij de werkverschaffing geplaat ste arbeiders. Aan den Directeur van Gemeentewerken opdracht te geven de blanco formulieren uit te doen reiken door zijn per soneel op Zaterdag, waarna des maandags de formulieren ingevuld moeten worden ingeleverd bij het daarvoor aan gewezen lid van het personeel van Gemeentewerken, die zorg draagt, dat de formulieren op de 3e afdeeling wor den bezorgd. Je inkomstenbriefjes door den controleur te doen con troleeren. Aan den Insp.van een en ander kennis geven. Voorts mede deelen, dat reeds bij persoonlijke kennisgeving den ar beiders op hun^verplichtingen is gewezen, dat de ge- wenschte controle plaats vindt, ook bij het aanvragen der plaatsing bij de 7.V, Informeeren of van iedere wijziging in de inkomsten of anderszins schriftelijk aan den Insp.mededeeling moet worden gedaan en welke houding moet worden aangenomen, indien de geplaatste aroeiaer in ae^ bepaalde week. eens gezinsinkomsten heeft. besloten wordt het verzoek in handen te stellen van Raatsch.Hulpbetoon ter afdoening.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 644