Volg- num- Afzender of voorstelier mer Korte inhoud 1248 Hoofd van het Te lef foondistrict A'damj van het Staatabe- Irljf der P.T.T, 1249 1250 1252 Voorzitter I.van der leek, ESoest 1251 Kin.v»Sociale Zaken Voorzitter deelt mede dat op 14 Kovember j.1. bij het rooien van boomen door gemeenteper- soneel een boom op het telefoonnet is gevallen waardoor een 5~tal draden zijn gebroken. Voor de kosten van herstelling ad wordt de gemeente aansprake lijk gesteld. stelt voor reeds nu te besluiten ingaan de 1 Januari 193° telefoonaanslui tingen van de huizen van de Technisch Ambtenaren v.Hoesel en LIeurs op te zeg gen. Ook de telefoonaansluiting van het kantoor van den Keuringsdienst zou. naar de meening van het College kunnen wor den gemist aangezien aan het slachthuis een telefoon aanwezig is. Kan zich niet vereenigen met de regeling inzake betaling van kosten van riolee- ring van een geaeelte der Hartmanlaan, als bedoeld in het schrijven van burge meester en /ethouders dd.22 Oct*1935» no.4010. Ie Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven ad. 11 iiov.,35 no.998. steunverleening T.Joustra. deelt mede, dat de heer r.H.C.Doorman verzoekt te worden ontheven van de func tie van lid tevens Voorzitter van het Crisis Comité' 3 terwijl de heer A.3ntro]j> heef t ^bedankt als Secretaris van genoaudl Comité. Aangezien een lid van het Col lege zitting moet hebben in het Comité stelt spreker voor de heer Casille als zoodanig aan te wijzen. Als Secretaris ware aan te wijzen de heer Blaas, Com mies der 3e afdeeling. Be voorzitter stelt voor de heeren Boorman en Bntrop te danken voor hun bewezen diensten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 649