BESLISSING mite ting een op van de ing. g kost- n van gasbe- 25 «Jan. uit iet jaar Lgers Afdeelinq Aanmerkingen Besloten wordt de gevraagde vrijstelling van belasting 1/ te verleenen. Overwegende dat adressant geen recht heeft op onthef- fing van de ongehuwden-aftrek op grond van eenig kost- winnerschapdaar de vader van adressant niet blijvend invalide is, wordt besloten niet op het verzoek van f adressant in te gaan. Van de mededeelingen van de Ambtenarenbonden wordt door het college kennisgenomen. yjf' Besloten wordt aan den Raad voor te stellen de wensche-, ent de Hlijkheid van de oprichting en instandhouding van den en ||cursus uit te spreken. Ia' 7<5v iten land •.Hogen- ier van tald de isom den trot- istweg 950,=) 77,05 e som- en wordt, aan de U.V.v/h Gebr.Hogenbirk uit te f n het nog te verrekenen bedrag ad 995,45 als cxt^- Beslot betalen hiernevens gespecificeerd J se i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 64