BESLISSING Afdeeling en No. Besloten wordt over te gaan tot betaling van f,9.11, wanneer de Directeur van Gemeentewerken van oordeel is, dat deze kosten door de Gemeente moeten worden gedragen. - Besloten wordt de hoofden van dienst telefonisch om ad vies te vragen en daarna te besluiten tot al of niet opheffing der telefonen. Besloten wordt aan adressant te öerichten, dat het col- oJll- lege de aangelegenheid in kwestie thans als afgedaan beschouwt. Aan de afd.3teunverleening wordt opgedragen T.Joustra een aanvraagformulier voor steunverleening te doen in vullen, deze aanvrage in verband met de gezins- en ande re omstandigheden grondig te doen onderzoeken en de stuk ken daarna bij het orgaan in te dienen. Deze maatregel houdt geen enkele beslissing in ten aan zien van de vraag of de betrokkene tot de steunregeling zal worden toegelaten. Conform het voorstel van den Voorzitter wordt de heer J.Gasille aangewezen tot Voorzitter v/h comité' B. De heer Blaas wordt aangewezen tot Secretaris van het lomite' B. Aan de heeren Doorman en Dntroo zal een schrijven worden toegezonden waarin hen dank gebracht wordt voor de bewezen diensten. •i -i xi - H Ui Hw la.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 650