Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u 1253 1254 1255 Ged.Staten van. Utrecht R.liees en Zonen 3e afdeeling 1256 Gemeentewerken deelen mede, dat indien een korting voor het geheele gemeente-personeel voor 1936 tot een gelijk percentage wordt vastgesteld, welk percentage niet minder dan 5 za-l moeten bedragen en voor de werklieden overeenkomstig- de brief van den minister van Binn.Zaken van 7 Ly0v1 35no.24784 A.Z. de loon- norraen opnieuw worden nagegaan, voldaan zal zijn aan het schrijven van den Min. van Binn.Zaken Van 4 Sept.'35 110.23805 A.Z. schrijven van 4144 in dezen en verzoeken bericht of ons 1 Zov.1935, 4e zin kan worden afd.no begrepen. biedt bemiddeling aan voor het afslui ten van diverse verzekeringen. bespreking tusschen den Secretaris en de heeren van den Berg en brost inzake rundvleeschdistributie Resultaat: De heer van den Berg als Directeur van de H.V.Centr.Slachtplaats zal zelf de blikken in ontvangst nemen, aan de slagers afgeven en de administra tie daarvan bijhouden. De uitgifte zal geschieden op een vast tijdstip, waar aan streng de hand moet worden gehouden. De heer Drost zal toezicht houden; de voorraden, ook bij de slagers, contro leeren en met den heer van den Berg de nota's van de hundveecentrale parafee- ren legt het college voor eenige bekendma-j kingen van veilingen van vastgoed welk; binnenkort zullen worden gehouden, zulk ter beoordeeling of van gemeentewege aankoop dient te worden overwogen. Het betreft de veiling door Hot.te Leuken te Amersfoort van het Hoenderpark "De Lichthoek" (voorheen Labor') en de vei ling door Hot .Dammers te Soest van perj ceelen huizen en tuin aan het lierkpad en I-Iartweg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 651