Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 1257 1258 Gemeente-secretaris le afdeeling 1259 12ÓG D Ir .van den Keu ringsdienst Gem.Secretari s 1261 1262 De Voorzitter J. v.Heere ,Pr .Hen- drikl.17,Soest vestigt het college de aandacht op het voornemen der regeering tot aanmerke lijke uitbreiding van de luchtvaart. Ket deze uibreiding staat wellicht de afdeeling Soesterberg in verband, het het oog op de leegstaande woningen van het woningcomplex "Ons Belang" verdient het volgens de secretaris aanbeveling de hoogere instanties het verzoek te doen het personeel te dwingen te S'berg te wonen. De Secretaris ziet daarin een groot financieel voordeel voor de ge meente. biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan J.Vonk, van 7/eede str .43 te Soest, te verleenen vergunning tot het oprichten van een bakkerij op/in per ceel Burg.Grothestraat kad.bekend ge meente Soest sectie A no.1910. doet nadere raededeelingen inzake een artikel opgenomen in "de doester" van 20 ïlovember j.1. betreffende gestorven runderen. vraagt machtiging aan G.T.op te dragen^ het opmeten der frontbreedten van de diverse gebouwde en ongebouwde eigen dommen, grenzende aan de navolgende wegen: Braamweg, Duinweg, Hartmanlaan, Cranj e laan-Ha ssaulaan...endelssohnlaan- Beethovenlaan, Talmalaan, Verl»Postweg|,| Verl,Schoolweg en het wegencomplex "Vosseveld"Een en ander is noodzake lijk, teneinde het bedrag der verminde, ring (genoemd in art.5, heffingsveror-; dening straatbelasting} te kunnen be rekenen. stelt voor den commies ter secretarie P. f.Blaas met ingang van 1 November 1935 te benoemen tot ambtenaar belast met het toezicht op de werkloozenkasse; verzoekt nogmaals verplaatsing van eerij boom, staande voor de uitgang van zij^ perceel, op kosten van de gemeente.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 653