Volg- j num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 1263 1264 1265 12Óó ±267 1203 1269 1270 Voorzitter x). en van Rhenen Voorzitter Centr.Bureau voor Verificatie en u'inancieele Advie zen der Ver.van Aed.Gemeenten idem Ldem Commandant Vrijwil lige Brandvreer Soesterberg Afd.Utrecht Ver. v.-fed .uemeenten stelt voor het besluit van 18 november 1935 tot het aanvragen van een crediet van f.80.aan den Raad, voor het ver richten van werkzaamheden t/b van de verbreeding van den Rijksweg, in te trekken. verzoeken bij de P.U.L.li. adhaesie te betuigen aan hun verzoek om den strooi- prijs der straatverlichting ook in aan merking te doen komen voor de verlich ting der gemeentegebouwen. stelt voor aan makelaar P.Lan te ver- koo.pen een aan de Schrikslaan gelegen stuk gronds, breed ongeveer 62 meter en diep ongeveer 35 meter, kad.bekend als sectie H no.55°ó ged., voor den prijs van f.2.75 Per ^2. zendt rapport betreffende de controle van de administratie van den dienst van gemeentewerken over het le t/m 3e kwartaal 1935» zendt declaratie in voor het samenstel len van de jaarstukken en het bijwerken van de administratie van het grondbe drijf over 1934- groot f.375*-""» zendt rapport in over de controle der jaarrekening 1934- van het Laat schappe lijk Hulpbetoon deelt mede dat een der accu's van de brandweerauto niet meer bruikbaar is, en verzoekt machtiging tot aankoop van een nieuwe accu, merk Yartawaarvan de prijs f.13.50 bedraagt. doet mededeelingen omtrent de beëindi ging der samenwerking tusschen A.H.'1 »B| en X.U.A.C.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 655