U tyaJr. BESLISSING Afdeeling en No. Jovember crediet het vei ran de Ln te Besloten wordt het nevenvermelae besluit in te trekken. Jij- 1b vbW' isie te i strooi - c in aarr- rerlich- Besloten wordt adhaesie te betuigen aan het verzoek van Burg.en feth.van ühenen. V- Jr V Hl Besloten wordt tot verkoop over te gaan. ;e ver gelegen meter .bekend den mtrole Van het rapport wordt kennis genomen, .enst t/m 3e imenstel-B Besloten wordt tot betaling over te gaan. )i j werken] •ondbe- >le der I ■'"an het rapport wordt kennis genomen, en besloten het schappe- te voegen bij de stukken betreffende de gemeenterekenin^^^ 'f/fb ran de ijBesloten wordt machtiging te verleenen tot aankoop van j/ cJp iar is, Bieen nieuwe accu. t :oop van t.ar van leëindi- Bi Van de mededeeling wordt kennis genomen. A.KG.3T' 1S JU- 1c'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 656