Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1271 Gea.Staten van. Utrecht 1272 Crisis Comité 3 1273 J .A .ia ster val ifi euwew .76Soest 1274 Gem. - secretaris 1275 Air.v.gem.werken 1276 handarb.bonden deelen mede dat ernstige bezwaren be staan tegen oprichting van een opslag plaats voor asch en vuilnis op de per- ceelen kad.bekend sectie A no. 1296,1140 1143 en bpO' gelegen aan den L.Brinkweg, In verband daarmede wordt verzocht mede te deelen of er aanleiding bestaat de inrichting dichter bij de Spoorbaan Amersfoort-3aarn te stichten. De Dir.v.Gem.werken brengt bij rapport van 19 -ovember 1935» no.916, advies ui. deelt mede de betaling van voor naar de rijkswerkverschaffing uitgezonden werk- loozen aangeschafte kleedingsstukken voor haar rekening te willen nemen. zendt een schrijven betreffende het plaatsen van straatnaamborden. De Dirv.gem.werken brengt te dezer zal rapport uit bij schrijven van 22 Novem ber 1935» no.lC54. deelt naar aanleiding van een rapport van den Commies ohef 3e afd.mede, dat op den post schrijfloonen der begroo ting 1935 sn 2ó üctober 1935 uitgegeven een bedrag van f.408.87, dat de post is geraamd op f.100.--, zoodat een overschrijding heeft plaats gehad van f.308.87. Voor nog te betalen schrijfloonen na 26 octcber 1935 zal ee bedrag noodig zijn van f.135*" zoodat; een verhooging van het toegestaan cre- diet moet plaats hebben met f.443*87 of rond f.450. deelt mede dat door G.I.uys, Kerkstr.5'D: te Soest, in afwijking van de hem ver leende bouwvergunning, wordt gebouwd. Te dezer zake wordt geadviseerd een aan* schrijving aan Kuys te richten. verzoeken verschillende maatregelen tem aanzien van hun leden, dit uit de werkh kas trekken. J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 657