Ah?*-/ o V JV BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt onder toezending van een afschrift van V a/,1' het rapport van den dir.v.bem werken aan Ged.Staten me4e te deelen, dat het Oollege zich met dit rapport m vereenigen. iiesloten wordt met deze regeling accoord te gaan en de verantwoordingsstaat aan het Crisis Comité' in te zen- i den met de ingekomen nota's. Conform het rapport van den dir.v.gem.werken d.d.23 iovember 1935 no.4239/2 wordt besloten, niet op het verzoek in te gaan. l\u Besloten wordt den haad voor te stellen een crediet ad f.443 «87 "te willen verleenen ten behoeve van reeds betaalde en nog uit te betalen schrijfloonen na 26 oct ober 1935* Besloten wordt conform het advies van den dir.v.gem. werken, d.d.23 November 1935 no.l/llóü. Conform het advies van de chef van de 3e afd.wordt be sloten, het schrijven voor kennisgeving aan te nemen aangezien de gevraagde maatregelen reeds zijn genomen of in voorbereiding zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 658