Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1277 1 Voorzitter deelt de vergadering mede dat de Comis- sie voor georganiseerd overleg in ambte narenzaken afwijzend staat tegenover de wijziging der salarisregeling als waartoe door het College is besloten op 18 novem ber j .1. Je Commissie is in beginsel bereid mede te werken tot tijdelijke korting der salarissen met 5 Je loonen der arbei ders komen na het gehouden onderzoek der loonen in het vrije bedrijf niet voor kortin0 in aanmerking. De Voorzitter meent, dat me't een defini tieve verlaging van de salarissen met 5 A wel volstaan kan worden en stelt zulks voor. In a: voor der plaa' a do' en j2 de p. de d de he' Jen volg kt 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 661