BESLISSING Afdeeling en No. i In afwijking van het voorstel van den Voorzitter wordt *y&~> voorloopig besloten de herziening van de salarissen der ambtenaren en de loonen der werklieden te doen plaats hebben: a door vermindering van alle salarisnormen met f.loO.- en de weekloonen der arbeiders met f.2.per week. li de kindertoelage te berekenen vanaf het eerste kind. j c de ongehuwdenaftrek te doen vervallen, d de loonen der jeugdige arbeiders te herzien zooals in het ontwerp ud.18 novemoer j.1. is aangenomen. Jen secretaris wordt opgedragen een berekening der ge volgen van dit besluit op te maken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 662