Volg num- Afzender of voorsteller Datu Korte inhoud mer 1278 Voorzitter 1279 Voorzitter deelt de vergadering mede, dat de Com missie van Georganiseerd Overleg in amb tenarenzaken in hare vergadering van 28 iliovember j.1» alsmede na een een hem ge geven mondelinge toelichting van de ver tegenwoordigers van den Bond van Gemeente ambtenaren en het Hat.'Verbond van Over heidspersoneel afwijzend staan tegenover het nieuwe ontwerp der salarisregeling doch een tijdelijke voor 193° geldende korting van 5 7° °P de salarissen willen aanvaarden. Boor den Secretaris is inge volge opdracht dd.2 Oecember j.1. een berekening gemaakt van de uitkomsten der salarissen en loonen wanneer overeenkom stig de ampele bespreking in de bijeen komst van het College dd.2 Gec.j.1. de bestaande salaris- en loonregeling van 5 Dec.193.4 wordt gehandhaafd, met verla ging'der salaris- 'en loonnormen in mini mum en maximum met f.100.-- respectieve lijk en f.2.per week met toekenning ivan een kindertoeslag ad f.50.-- per kind vanaf het eerste kind en met intrek king van de ongehuwdenaftrek. Bij de be rekening is tevens uitgegaan van een blijvende korting van 5 B op de vermin derde salarisnormen. (Behalve de reeds in de ontwerp begrootirn 1938 tot uitdrukking gekomen korting ad {f.6879,49 worden nog f.1675,05 door deze regeling meer bezuinigd of totaal 'f .3 554»5C* (Hierin begrepen f.150.22 vooi het gasbedrijf). Be Voorzitter vraagt of de vergadering zich kan vereenigen met wijziging der salarisregeling als boven bedoeld. .Gaat over tot behandeling van de versla gen der twee afdeelingen uit den Raad uitgebracht na onderzoek der ontwerp-be- grooting 1938. in verband met deze behandeling wordt de vergadering voor de beslissingen gestel! a_ de tijdelijke functie van Controleur der verkloozen op te heffen en deze te, regelen door middel van een arbeids- overeenkomst. b de op arbeidsovereenkomst aangestelde hulpbode ter Secretarie ingaande 1 fe bruari 1938 te ontslaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 665