f de Com- :g in amb- Lg van 28 n hem ge- ,n de ver- ,n Gemeente an Over- tegenover egeling eldende n billen is inge- 1. een msten der ereenkom- bijeen- j .1. de ing van et veria- in mini- pectieve- kenning - per et intrek- ij de be- n een vermin- begrootinji rting ad door deze al 50.22 VOOI vraagt of aen met j ls boven e versla n Raad twerp-be- wordt de n gesteld troleur n deze te, rbeids- gestelde nde 1 ?e- BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen Besloten wordt de salarisregeling te wijzigen door: le. Vermindering van alle loonnoriaen met f.lCu.-- en de loonen der arbeiders met f .3.per week in - f minimum en maximum en herziening van de loonen vari jeugdige personen. 2e. de kindertoelage te berekenen vanaf het eerste kind. 3e. de ongehuwdenaftrek te doen vervallen. Voorts z.al de functie van bevolkirgsagent en Controleur uit de salarisregeling worden geschrapt. Jeze gewijzigde salarisregeling zalfden Raad ter vast stelling worden aangeboden. Verschillende wijzigingen worden in de ontwerp-begrooting voor 1938 aangeoracht. deze wijzigingen worden vastge- jf\ legd in het antwoord van het College op de beide afaee-^ 0. fat* 1ingsverslagen. Voorts wordt besloten: a. de Controleur der "rerkloozen de heer fl.ï.H.Busch aan te schrijven, dat zijn tijdelijke aanstelling krach tens besluit van 3.en vr. dd .17 Juni 1935» 4e afd. no. 4032 met ingang van 1 Januari 1938 wordt ingetrokken. .daarbij zal worden medegedeeld, dat het College bereiji is de werkzaamheden van den Controleur op arbeidscon tract ingaande 1 Januari 1938 te regelen op een ver goeding van f.1500.-- per jaar. Verzocht zal worden vóór 16 dec.a.s. te willen mededeelen of hij bereid is een zoodanige overeenkomst met de gemeente aan te gaan. j b de hulpbode A.Groot aan te schrijven, dat de met hem j aangegane arbeidsovereenkomst dd.9 haart 1931 in-^. r 1 gang van 1 februari 1936 wordt opgezegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 666