I n' 1T J(u. (sm V ïAy. BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. tueele a dd 2 teriaal brengt i. jven besloten worat de hea.biertseltcentrale onuer dank te J- jerichten dat van ae aanbieding geen gebruik zal worden^- emaakt in k.van i bezig- .jk niet ar- .enn is genomen .'.«C o./t den '/er- rg tot ts lokaal 1scnccll besloten wordt aan den itaad het plan aan ts bieden met de mededeeiing, dat net College de oosten aan ue uit voering daarvan verbonden, te hoog acntVoor het ge val in de naaste toekomst mocht blijken dat de huis- esting van de brandweerauto onvoldoende mocht zijn, ou overwogen kunnen worden het bestaande gymnastiek lokaal in te richten tot brandweercentrale, aangezien et geven van gymnastiek in een zaal uit oogpunt van et onderwijs niet wettelijk verplicht is. a in oei p 1 a a t s 11 auisin- jns uerjl jmité .gen reff en- ligen ^esloten wordt aan het Bestuur der Vereeniging te be- ichten dat van gemeentewege voor het houden van pro- •aganda-vergaderingen geen medewerking verleend kan ioraen. ie regeling wordt vastgesteld en zal aan de doktoren Ier kennis worden gebracht. V Ji- <v iiWy V Hi'Jp. I I 'IJ en verl et lid; nesloten wordt de naam van vVed-J .Barzilay -van kempen mJ* un ae lijst ai' te voeren en uaarvan bij geauviseerden v iivfi ienstbrief aan belanghebbende kennis te geven. n de meaedeeling wordt kennis genomen. heze aan den ^e~ I waad ter inzage verstrekken. n IX/\l Leid

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 670