j 5 1 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1267 1 2öö 1269 1290 1291 1 292 directeur van Ge meentewerken Directeur van Ge meentewerken wethoude"1, van do- ciale Zaken. Bestuur der Chr. Vereeniging Bra- ternitas directeur van Ge-J meentewerken ,:i ,.ujroart., comman dant der vrijw Brandweer van Boest K orte inhou juselt mede dat uon.iv.de Rijk, Baanstrast \$5te Boest, ontheffing behoeft van net bepaalde in art.6 der Bouwverorde ning voor den bouw van een duo bel woon huis met schuurtjes op een terrein ge legen aan den klaarwaterweg kadastraal bekendgemeente Boest sectie G.no.pbbO en 341 ged. 'fe dezer zake wordt gead viseerd ontheffing te ve 1 :-enen onder voorwaarde van: storting in net wegenfonds van ƒ.259,— berekend naar 10,50 x ƒ.12,= is 222, voor aanlegkosten en 16,50 x ƒ.2 is /.jj7 voor onderhoud; afstand van een strook gronds van per ceel sectie G.no.j650; een open ruimte van minstens 9 K« (over de volle oreeute achter het percel) vrij te laten. bericht inzake afscheiding eigendommen van v/.A.hoeve en gemeentegronden. stelt voor de werkzaamheid van den heer Klauwers op de ;e afdeeling te beëindi gen en in plaats daarvan den heer Boer stra tewerk te stellen voor het steun bedrag plus 10 fo. verzoekt de redenen te willen mededee- len op grond waarvan de gemeenteraad pen afwijzende beschikking heeft geno men cp zijn adres dd. 10 Augustus J'1*, brengt rapport uit omtrent de aanschaf fing van borden met het opschrift "politie-brandweer zendt advies omtrent de nem bij epos tille toegezonden prijsopgave en -®ke ning van A.J.J.de Ruiter alhier, be treffende verrichte werkzaamheden me biilevering van materialen terzake re- risratie der sirene op het raadhuis, tusschen welke prijsopgave en rekening een verschil bestaat van 19,1c. or ting voort voor ruimt I en an van Beslot me uede teur v. Gonf ori ue kos" verbom voor re post st Aan net Raad ve omtrent leid ke -meent raadsbe terug ti ving var jBesloter jcrediet Besloten doen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 671