aanstraal t van ar orde- el woon- ein ge- astraal o .36'dü t gead- ondex .259,=; ƒ.222,- 5 is m pex- (ovef vei) ui ommen 1 en neer leeïnai-1 r Boeri steun de ontheffing worat verleend onaer voorwaarde van stor ting in net t.w. j. 222,= voor aanleg- j 57 voorts voor wegverbreeding en achter ruimte van minstens 9 -!• moeten worden vrij gelaten een I en ander overeenkomstig net auvies van uen .directeur van Gemeentewerken. wegenfonds t.w. j 222,= voor aanleg- en vuor onderhoud. aal ae noodige grond moeten worden afgestaan wegverbreeding en achter net perceel een open Besloten wordt net College van Regenten aer w.ABtienting^ meaedeeling te doen conform het bericht van aen direc teur van Gemeentewerken. Conform het voerst-i ,an den wethouder werdt besloten, ne kosten aan de tewerkstelling van uen heer Boerstra verbonden, n.i. steunbedrag plus 10 c/o nomen geheel Ivoor rekening der gemeente, te verantwoorden op aen post schrijfloonen nan net Bestuur meue te deelen, dat ue notulen van den Raad voor hem op ue secretarie ter inzage liggengoodat omtrent de motieven die tot net raadsbesluit neboen ge leid kennis kan worden genomen. Indien het Bestuur 'meent, aat na kennisneming van de motiveering van het raadsbesluit voor hem aanleiding oestaat op deze zaan terug te nomen, dan verwacht het College een omschrij ving van de beweegredenen die daartoe aanleiaing geven. ascha'"! Besloten wordt den Raad voor nevenvermeld aoel 75,= V- «if t I crediet -verzoekenVv, i -J 0 aedee- raad geno- I s jl* 11 apes- reke- be- n met i,e re-' is, lening Besloten worat de rekening van A.c.o.de Ruiter te vol- j doen. t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 672