Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1 293 1 294 1295 1296 1297 1 29S 1299 i/.J.van Voorst e.a. bewoners van Gcestduiner H.van orie e.a. bewoners van den krommeweg. Ccntact-Commissi ej s-Gravenhage Oommissie voor Georganiseerd over leg in Ambtenaren zaken led.Ver.Aerste ixulp bij ongeluk ken afd.Geest. J.Griep c.s. Aaanstraat 20 1e afdeeling. Korte inhoud verzoekt liet rooien van de dennenboomen langs ae wegen te Goestduinen te sta ken en de open plaatsen der gerooide bcomen door jonge boomen te noen ver vangen. Je directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd, 28 november 1955, no.10ö5« iverzoeken verbetering van den kromme- i weg en van de bermen van dien weg. ;Je Directeur van Gemeentewerken orengt (hieromtrent rapport uit bij schrijven (dd. 27 lov.1935, nc.1C82. vestigt er ae aandacht op dat vooral in de laatste jaren ae gemeentelijke las ten. en tarieven zeer sterk op de exploi taties van het onroerend goed drukken, en verzoekt deze lasten en tarieven aanmerkelijk te verlagen. zendt advies ingevolge het bij schrij ven van 25 Octobex 1955 no.5504 ontvan gen verzoek, op het aan den liaad aan te bieden voorstel inzake de salarieering van het gemeenteperscneel zendt de begrooting van net beheer aex ziekenauto voor het dienstjaar 1956. verzoeken de vergoeding voor begelei ding van zwakzinnige kinderen ook voor 1956 wederom toe te kennen en een vas ten post op de begrooting er voor in te stellen. Voorts verzoeken zij de overeenkomst met Amersfoort te vervangen door een overeenkomst met Hilversum. aan aer te nc jaan a; zoodrj Axenni s biedt ter goedkeuring aan net der aan P.Renooy te Goest te vergunning tot uitbreiding der de bakkerij, gelegen aan kadastraal bekend in ontwerp verleenen bestaan de hieuwstraal sectie ii.no.4255* van hei Geslote (nogmaal van de ge der ƒ.229,7 4ij en de 1 bed; Het ontw - n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 673