n 'oir. BESLISSING Afdeeling en No. Aan het btaatsbosehbeheer zal omtrent het wegnemen Gj- der dennen auvies gevraagd worden om daarmede rekening 1„ te houden met de beantwoording van net bezwaarschrift. 4 laan adressanten te berichten, dat de weg verbeterd wordt zoodra het plan is goedgekeurd als werkverschaffingsobject. L2 dJy J xienni sgenomen 'V Ht ÏH- van het advies is kennisgenomen, besloten wordt de vereeniging te verzoeken de begrooting y nogmaals te herzien en te trachten door net aanbrengen van de noodige bezuinigingen te ontkomen aan de bijdrai- ge der gemeente en de vereeniging b.h.ü.G. ieder ad 229,70. bij de behandeling der begrooting wordt voorgesteld JiS' een bedrag ad ƒ.300,= beschikbaar te stellen. /H Het ontwerp-besluit wordt goedgekeurd ci/'W-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 674