Afzender of voorsteller Datum Korte de N.V.Petroleum The Texas Coéi- pany" te s-Gra- venhage J.Vonk, van •.eede straat 43oO^St Centraal verifica tiebureau. iuj .1.1.1. Hos en- boom. verzoekt vergunning tot het uitbreiden van de bestaanae benzinepompiristalla- tie door het bijplaatsen van een onder grondse! reservoir van 2000 L. inhoud voorzien van bovengrondsche aftapin richting in werking gebracht door een electromotor van 1/3 P»A. op/in per ceel nmersfoortschestraat 2 A kadas- traal bekend gemeente Soest sectie 1. no19Öb verzoekt vergunning ingevolge de hin derwet tot net oprichten van een bak kerij en het daarin plaatsen van een heetwateroven oenevens een electromo tor van 1P.A. dienende ter aandrij ving van een tweetal deeg^needmachines en voorts tot het plaatsen in den nel- der onder de bakkerij van een electro motor van 1* l.K. dienende ter aandrij' ving van een amandelwrijfmachine-en amandelpelmachine en een eiwitklutsma- chine op/in perceel Burg.Grotnestraat kadastraal bekend gemeente Soest sec tie A.no.19'10. De commandant der vrijwillige brand weer van noest en de directeur van ge meentewerken brengen te dezer zaxe ad vies uit zendt de door hem opgestelde jaarstuk ken over van net grondbedrijf de zer gemeenti zendt declaratie in betreffende appèl procedure Wed.Wallet te Baarn groet 168,55 Ged.Staten van Utrecht Directeur van Ge meentewerken. zenden gemeentebegrooting voor net jaar 1935 en de bedrijfsbegrootingen voor dit dienstjaar, alsmede diverse wijzi gingen dezer begrootingen, voorzien van 'de goedkeuring van hun College. bericht omtrent gehouden besprekingen nöt de heeren T.iiiolthoff en J.Hasch in zake bebouwing van perceel sectie h.no. ?492 gelegen aan de schrikslaan. i n h o u uiy ti Q i 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 675