Volg num mer 1 pC6 ie Voorzitter. 1 307 j Vasten burgno- entzstraat 4 Amersfoort 1 308 310 Afzender of voorsteller Datum Ca. Vlaer en Kol, te Utrecht. 1 509 J.C.Owager. Vosse- yeldlaan 47, te x o e s t e- ed. Dhr.-Bond van personeel in publi ;-cen dienst en Jed 3.K.bond van Gver- reidspersoneel "ot. ?aulus Korte inhoud biedt ter vaststelling aan en voorstel aan den gemeenteraad waarbij een twee tal credieten worden gevraagd voor werkverschaffing n.1.: a. voor net dunnen der tot het voorma lig grondbedrijf benoorende bosschen ƒ.9.292,18 en b. voor ontginning van woeste gronden voor boschaanleg 3.968,72. V verzoekt aan den Kaaa alsnog ontheffing van het verbod tot het oprichten van en rookerij van vleescnwaren in per ceel van Lenneplaan 25, Kadastraal be kend sectie C.no.1564. bevestigt h.ar telefonisch van dien datum betreffende ken van -en kasgeldleening onaerhoud het verstrek groot /o aan onze gemeente. .60.CUG,a 4 Voorts biedt zij haar diensten ook aan voor andere bankzaken als net aan- en verkoopen van effecten, net incassee- ren van coupons enz. terwijl zij de ge meente met eventueele adviezen gaarne ten dienste staat. verzoent thans behandeling van zijn schrijven van 6 npril 1958 inzake be bouwing van perceel sectie G.no.5626 gelegen aan den Digenaomweg. De directeur van gemeentewerken brengt te dezer zake aavies uit bij rapport j van 28 november 1955, no.29/75* verzoeken kwijtsenelding van het van sommige arbeiders nagevorderde bedrag wegens te weinig betaalde pensioensbij dragen over het tijdvak 1 Juli 1955 t/m 31 December 1951, omdat huns in ziens de navordering van den Pensioen raad niet een gevolg is van net feit, iaat een aantal vaste aanstellingen door den Pensioenraad op -en vroegeren datunj waren gesteld, dan aanvankelijk net ge val was, maar een gevolg van allerlei zaken die géén verband houden met aan stellingen en betreffen net niet opne men van emolumenten als ikindeitoes'lag, vrij wonen, vrije geneeskundige hulp en vrij ziekenhuisverpiegxng Het v aange i Aan d handh nennn kan ad3 inwillj Je ver^ directs Alvoren punt va raad wc of daar een seb tenaren i beweerd Iop de a nistrat ibedoeld

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 677