M«. fci oc/j, '*tl ï<f tycxp- Aldeeiinq A Aanmerkingen en No. Het voorstel wordt goedgekeurd en zal aen Haad woruen aangeboden Aan aen Eaaa voor te stellen de genomen beslissing te Ji- handhaven. kennisgenomen. Aan aaressant ie berichten dat zijn verzoek niet voor inwilliging vatbaar is. de vergadering vereenigt zich. met net inzicht van aen directeur van Gemeentewerken. Alvorens de organisaties te punt van liet College in ueze raad worden medegedeeld, met {of daarmede wordt ingestemd, 'een schrijven nebben getoond tenaren van den Pensioenraad ibeweerd, n.1. dat de navorde op de arbeiders oorzaak was nistratie en niet door later bedoelde werklieden. antwoorden X.&1 het stand- ingenomen, aan den pensioen- verzoek te willen berichten 1 aangezien de organisaties afkomstig van een der amb-j- waarin het tegendeel werd ring van pensicenspremie van verzuimen in de aami- e formeele aanstelling van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 678