Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 151 i 1 312 1312a -uirecteur van Ge- me ent ewerken de Gemeente-Secre taris Ued.Staten van Utrecht biedt ter behanueling aan eenige ver doeken om bouwvergunning vergezeld var de noodige teeneningen en adviezen. rapporteert net.deer hem bereikte re sultaat met ue firma nindenbaun te nip- sterdam inzake^aankoop van twee senrij machines t.w. een voor het kantoor van den gemeente-ontvanger en één wor ue secretarie ue macnine voor den gemeente-ontvanger kost die voor de secretarie 1 1 Totaal 2}0 /oor de oude machine ter se cretarie wordt terugbetanla 25, hooaig crediet/.205 Reeds ontvangen credieten jresp. 75,= 60, 1 55 Alsnog noodig 7o ^.e Secretaris vraagt machtiging de ma chines af te nemen benoudens goedkeu ring van den Raad. versoeken, onder terugzending der door den raai in zijn vergadering van £1 Re vember j1.vastgestelde wijziging der gemeentebegrooting 4e afd,no21/446 nader te vernlaren 00 grond waarvan ve antwoorain^ van het door den heer horl tijdens zijn verlof genoten salaris op volgno.413 gerechtvaardigd xs.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 679