142 Pensioenraad s-Gravenhage 145 144 145 PaC .Keij Zaandam. Jan.55 vertrouwt dat gelegenheid is ge/ onden .2711 om hun berekeningen te verifieeren en deze accoord zullen zijn bevonden, waarvan hij gaarne per ommegaande schriftelijke bevestiging ontvangt en deelt mede dat hij zich met de opmer kingen van J3. en W. ten aanzien van de verschuldigde rente niet kan ver eenigen 25 Jan.'55 vraagt toestemming tot plaatsing van no.5046 een reclame-lichtbak aan den voorge vel van het perceel van J;Koedijk, Torenstraat 1c De technisch-ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht en de Inspecteur van Politie brengen hieromtrent advies uit.] He Afdeeling. 6 Pebr.'55 He Afdeeling. 6 Pebr.'55 In de samenstelling der stembureaux welker leden in 1955 zijn benoemd en volgens de wet 4 jaren zitting hebben, zijn eenige vacatures te vervullen door de ziekte van den heer Pieper(I), het vertrek van Mej.Bunke(Il),het over lijden van den heer C.v.Boven(IIIen het vertrek van den heer E.D.van Baten burg IV In overleg met den secretaris worden de volgende leden voorgesteld: I)raadhuisde heer H.J.Stroband; (II) Kerkebuurt:Mej.Vermaas;(Ill)school HeesH.Vrielink;IV)school Beetzlaan: de heer S.Pokkens. Indien de heer Busch niet als voorzit ter van IX(Parochiehuis St.Ludgardis wegens verandering van positie kan ge handhaafd worden, wordt voorgesteld daartoe te benoemen den heer Hornsveld, en in de plaats van laatstgenoemde in VIII(Birkstraatde heer A.Mulder. Medegedeeld wordt,dat door Ged.State.n de dag der stemming voor de verkiezing van leden der Prov.Staten is bepaald op WOENSDAG 17 April 1955. De Candidaatstelling voor de leden van den Gemeenteraad is volgens de wet op 14 Mei 1955, U gelieve de dag der stem ming te bepalen. Alvor* het d< rente! berek< I De toe verlee Aan le Beslot te doe De dag geraeent 1955.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 67