Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1313 314 1 315 1 3.1 6 1317 13.18 Gedeputeerde ota-i ten uirecteur Gemeen-: tewerken i.van der weut. Maatschappelijk hulpbetoon Geme e nt e-Gn t van ger hoest. Gemeentebestuur van Hilversum. brengen eenige opmerkingen ter kerneis van het College betrekking hebbende cp cie ontwerp-begrccting voor 1 556. vraagt machtiging tot het horstraten van den verbindingsweg tusschen Konin .ginnelaan en hurgemeester waarvan de hosten wo? den .325,= welk bedrag bestreden nar, wor den uit vclgno.4G4e der Genoentebegroo- ting 1935* Grothestraat begrcot op inhouding huishuur cp steunu'itkeeringeri. |doet mededeeling van de oorzaak der jcverschrijuing van het toegestane cre- diet en geeft as reden aan waarom niet eerder verhooging van subsidie is aan gevraagd u eelt mede dat onuer aen post "Debiteu ren" van de balans van Let gronubedrijf, per p1 December 193^ en van C.van Hol ten te vorderen bedrag groot .13,= ws-r gens gronahuur over 1932 voorkomt en dat van nolten na alsnog niervan j «5,= betaald te nebben, niet bereid is de resteerende /.1o,= te voldoen, aange zien hij niet de vrije beschikking over, het gehuurde perceel heeft gehad, en- stelt liet college, na gepleegd overleg met den verificateur voor net bedrag van /.10,= ten "laste van ae eventueele rekening 1935 van het grondbedrijf onin baar te doen verklaren. vv;agt medewerking inzake toelating van l.huijer tot ae suhocl vco buitenge woon lager onderwijs. Voorts wordt medef- gcdeeld dat de aan de buitengemeenten in rekening ge b ra ent e bijdrage over net, jaar i 95 r bedroeg ƒ.152,84', terwijl naar schatting ae bijdrage over 19pb dit bearag niet beduidend zaï ontloopen» Het bedrag ad ƒ.152,04 is gelijk aan 540 van de nettokosten. Volgens mededeeling van ae gemeente AmersfcorC bedraagt de bijdrage voor ,1936 ƒ.80,69 per leerling- de op met g Geile Beslo i het c 1 post aan a king -tijg' d en w 1 D.-slo" van Mi steil* J .12 A Confo1 beslot van dc doen v karig- z: gelij oei lot •IV.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 683