/fa*. 'ïAa^A. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen kennis jende cp ;raten i konin- Le straat >t op Kan woï- ebegroo- eerrngen der ne cre- om niet Jebiteu-i ibedri jf ;an nol-j 13WS-J-j at en i j 9 s de lange- .ng o'veri en iverleg drag .tueele j j on i ing van enge- dt mede- enten 1 vex netj 19pb tloopen» üe opnemingen zulten aan üen Raad worden medegeueeld, HA cUj met gelijktijdige toelichting en voorstellen van net College, voorzoover uaaraan gevolg tan worde gegeven. Besloten wordt de gevraague raachtiging te verleenen en a"2 cJj het crediet ad 25,= te verleenen uit den begrootings-,, L post 4C4e aar begrooting 1935» Aan aoressant mebeueelen, aat net College een bespre- j 5Lr* king overbodig acht, aoch aat hij zich voor net ver krijgen van inlichtingen desgewenscht kan vervoegen bij den wethouder van bociale aangelegenheden. J Besloten worat onder overleggirg van de mecieaeeling van Maatscnappelijk nulpbetoon aai. uen Baad voor te stellen net nog benoodigue bearag n.1. 7'.21.000,= - j.12.000,= of j'.9.000,= aan subsiuie toe te Kennen. Conform het voorstel van den Gemeente-üntvanger wordt besloten net resteere. de oeurag ad ƒ.10,ten laste van de rekening 1y35 van het grondbedrijf oninbaar te doen verklaren. Aangezien ae oosten gelijking met ure v per leeiiing te or de school te noog zijn in ver- Amersfoort, wordt Vjj' oesloten het bezoek der leerlingen aldaar te handhavend iHlf ite voer j iS cl ci'i\ Ck CA l i L I 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 684