Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1519 132C 1321 directeur van Ge meentewerken 1322 1523 Centraal verifica-j tiebureau. Centraal verifica tiebureau Gedeputeerde Sta ten axü rmancien K orte inhou zendt rapport over de gehouuen contro le de gemeenterekening 19p4 betreffen de. zendt rapport over ae plaats gehad heb bende opneming van nas en boeken van net gasbedrijf betreffende het 3S 4e kwartaal stelt voor een ruiling van grona aan de üchrikslaan met S.Easch en rh.kolt- hof f verzoeken de vraag of aanbesteding van het ophalen van asoh en vuilnis geen voorkeur verdient boven eigen begeer nog ens ernstig te bezien welke vraag meet worden los gemaakt van de kwestie op welke wijze een oplossing zal wcraen gevcnuen voor den dienst van gem entewerken in verband met het feit. dat bij dezen dienst personeel en eventueel ook materiaal overbodig is. Je reorganisatie van aezen v.ienst moet ous voorafgaan aan ae beantwoor ding dezer vraag. De lediging van beer^ putter, van gemeentewege ontmoet be zwaar bie..t magazijn-declaraties van gemeen tewerken over het 1e t/m j>e kwartaal 1935 ter vaststelling aar. alsmede de daaruit voortvloeiende nota's voor der den wegens gedane leveiantiën Ten aanzien van de declaraties wordt opgemerkt dat in verband met de oodza- kelijke reparatie van een zinkput bij de politiewcning aan ae hirkstraat waarvan de overkluizing was ingestort een 100-tal witte steenen uit magazijn zijn afgegeven tegen een bedrag van ƒ.0,91Zie hiervoor verder de opmer kingen betreffende de loondeclaraties en wel sub 2e van het 2e kwartaal 193-5 Van L de ge j Van h afsoh van h .Beslo" teur 1 en dai De kes reneni den se Je si0t nader «oruen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 685