v Mr- AU. '/f?t ■pmer- aties BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen :-ontr6- ref f en- ïaci heo-j r van 5a en i aan i r». c 11 .ng van ge en meer a tn de mst ;t uet meel »oai g lenst iwoor- n beer- be- ■erneen- jVan net rapport wordt kennisgenomen de gemeenterekening uen Laad aar: te taal e de ior der- wordt eodzcij ■t bij j at stort j tga ziji- van 1 1935 en besloten net bij bieden Van net rapport wordt kennisgenomen en besloten het in afschrift mede te deelen aan der. fechnisch ambtenaar van het Gasbedrij f. /fu. m Besloten worat de ruiling van grond als door den Jireca teur van Gemeentewerken geadviseerd, tot stand te orenger, en daaromtrent aan den lïaad net voorstel te doen. D1 cJf De kosten aan ae gronaruiling verbonden zullen voor renening van de beide partijen ieder voor de helft wor den genomen. Besloten worat aar: der. .directeur van Gemeentekernen een nader rapport te vragen. L*" cJa- •Voraen goedgeneura S 8 li g

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 686