Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1324 Afd. financiën. 1J25 directeur van Ge meentewerken 1326 Jan kransen Jr. Amsterdam 1327 Wethouder Sociale Zaken. bieat loondeclaraties van gemeentewei ken over het 1e v/m kv, art aal 19>5 ter vaststelling aan alsmede ue daar-, voortvloeiende nota's voor derden we gens verrichte werkzaamheden. zendt een rapport inzane den bouw va 2 dubbele woningen aan den Plasweg, gedekt met rieten kap, door P.W.jJuin Jr. te Soest. verzoekt uitbetaling van de hem toek mende provisie als makelaar over de koopsom van den door zijn tusschen- lcomst verkochten grond aan den heer W.h.A.van hierop (raadsbesluit 12 Apri 1935 no.3502;. stelt voor den heer J.A.Wasterval, wo nende Aieuweweg 76 alhier, die hem ver klaard heeft daartoe genegente zijn, als lid van het Crisis-Comité li. op tt nemen. Voorts deelt de Wethouder mede dat in ueze gemeente een schilders-patroons- vereeniging is opgericht. Aangezien i het comité B. nog een vertegenwoordig uit de patroons moet worden opgenomen, stelt Spreker voor aan het Bestuur de vereeniging te verzoeken een vertegen woordiger te willen aanwijzen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 687