Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1328 1329 Dir.Gem.werken 133C 7e tïi* Openbare Wer ken Ged.Staten van Utrecht Geex't de vergadering in overweging maat regelen te treffen: a te verbieden dat het Drift je met auto mobielen en motorrijtuigen bereden wordt b te verbieden, dat automobielen elkander voorbij rijden op de n.v.wegen Kerk straat, Torenstraat en Vredehofstraat, c. het geheele verkeer met uitsondering van rijwielen over de Torenstraat van uit de richting komende van Amersfoort te verbieden. bericht omtrent het verzoek van P.kan om aankoop van een stuk grond aan den Pelikaanwegbreed 37 m en diep 25 130 m. jDe Commissie Grondbedrijf en Uitbreiding^ ;plan adviseert den grond te verkoopen tegen een koopsom van f.2.5^ Per m2» '^n haar geheel te voldoen bij de overdracht, doen een 6-tal door hen goedgekeurde besluiten tot wijziging der gemeentebe- grooting voor 1935 toekomen nos.21/431» 432, 433. 434, 437 en 439. Ten aanzien van het besluit 21/431 be treffende aanvulling van het subsidie '.aan Maatsch.Hulpbetoon waarbij voor de dekking over de reserve is beschikt, wenschen uedeputeerde Staten alsripg de toezegging van den raad te ontvangen dat beschikking over de reserve achterwege zal blijven, indien en voorzoover nader hiocht blijken, dat de dienst zonder deze beschikking nog zal sluiten zonder na- deelig slot op den gewonen dienst. Deze toezegging wenschen zij ook te ontvangen bij mogelijk nadere besluiten tot wijzi ging der gemeente-begrooting, waarbij over de reserve zal worden beschikt voorj het sluitend maken van de begrooting. 3esl' het Conf 0 aan d )er ra, TdïL de egroc rad v .eggin

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 691