T Volg- num- j Afzender of voorsteller mer i Datu m Korte i n h o u 1331 1332 QirGenuwerken GirGem. werken 1333 Gir.Genuwerken 1334 1335 GirGem.werken DirGem.werken "bericht dat aan X.Jral in huur kan wor den aangeboden het aan de Schrikslaan gelegen perceeltje H 1021 of 1022 ged. -groot resp.640 en 1660 m2 op bijbehoo- rende situatieteekening resp. in groen en blauw aangegeven. ■Goor üral zou evenwel de voorkeur worden gegeven aan een perceeltje op het Hart. toezending van een plan voor het maken van een bezinkingsreservoir in werkver- schaff ing. zendt antwoord op schrijven van burge meester en wethouders dd.28 november j1935» 4e afdeeling no.3578 betreffende overschrijding van credieten verleend voor uitvoering van werkverschaffings- objecten. adviseert niet over te gaan tot verande ring van het wegdek van het Kerkpad. deelt mede dat de Gebr.J.C.en P.Swager, Vosseveldlaan 47, te Soest, ontheffing behoeven van het bepaalde in art.8 der ibouwverordening zulks inverband met den, bouw van een dubbel woonhuis aan den Eigendomweg op perceel sectie G. no. 21o9 ged. Te dezer zake wordt geadviseerd onthef fing te verleenen cnder voorwaarde van storting in het Wegenfonds van een be drag van f.294.-- alsmede van afstand van een strook gronds van 1G2 m.2 zulk$ ter verbreeding van den Eigendomweg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 693